Regulamin


Regulamin

Regulamin

 

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.ogloszenia.sadeczanin.info przez Użytkowników korzystających z serwisu jako konsumenci.

PODSTAWOWE DEFINICJE

1.Serwis- Serwis internetowy prowadzony pod adresem www.ogloszenia.sadeczanin.info i w jego subdomenach (dalej jako Serwis). Serwis może być też w przyszłości dostępny za pośrednictwem odpowiedniej Aplikacji mobilnej. 

2.Użytkownik- Odwiedzający lub Zarejestrowany Użytkownik, tj. Użytkownik,który zarejestrował konto Użytkownika jako Konsument.Użytkownikiem traktowanym jako Konsument jest również Profesjonalista, który prowadzi działalność gospodarczą.

3.Odwiedzający- Użytkownik, który przegląda ogłoszenia oraz korzysta z zamieszczonych w Serwisie ofert innych Użytkowników bez rejestracji konta Użytkownika.

4.Pośrednik płatności – podmiot, za pośrednictwem którego Użytkownik może opłacić odpłatne usługi nabywane od Fundacji (przy czym skorzystanie z Pośrednika płatności nie ma wpływu na fakt, że sprzedawcą usług i podmiotem odpowiedzialnym za ich wykonanie pozostaje Usługodawca.

5.Operator płatności – podmiot, który umożliwia dokonywanie płatności, w tym Płatności SMS. 

6.Usługodawca– inaczej też Fundacja , tj FUNDACJA SĄDECKA, z siedzibą ul. 161, 33-395 Niskowa, , REGON 490027500, NIP7340030305 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000008461.

7.Usługa Korzystania z Serwisu – usługa, którą Fundacja świadczy Zarejestrowanym Użytkownikom sprowadzająca się do możliwości korzystania przez Zarejestrowanych Użytkowników z Serwisu.Korzystanie z Usługi Korzystania z Serwisu wymaga zarejestrowania się Użytkownika. Na Usługę Korzystania z Serwisu składają się Usługa Umieszczania Ogłoszeń , Usługa Wyróżniania Ogłoszeń, a także usługa powiadomień i newslettera oraz funkcjonalności takie jak komunikacja Użytkowników z Odwiedzającymi i Fundacją,dodawanie wybranych ogłoszeń do profili na mediach społecznościowych i do kategorii ulubionych, możliwość wygenerowania ulotki dotyczącej ogłoszenia oraz przeszukiwania bazy danych ogłoszeń publikowanych w Serwisie z tym, że część tych usług może nie wymagać uprzedniego zarejestrowania się Użytkownika – w takiej sytuacji umowa na daną usługę zawierana jest w oderwaniu od Usługi Korzystania z Serwisu .

8.Usługa Umieszczania Ogłoszeń – usługa polegająca na umożliwieniu Zarejestrowanemu Użytkownikowi umieszczenie w Serwisie ogłoszenia na okres czasu wskazany w Regulaminie. Ogłoszeniem (dalej jako ogłoszenie) jest skomponowana przez Użytkownika z teksu lub ilustracji lub zdjęć lub utworów audiowizualnych lub wideogramów oferta dotycząca dokonania oznaczonej w treści czynności prawnej lub faktycznej. Przez Usługę Umieszczania Ogłoszeń rozumie się także przedłużenie okresu publikacji danego ogłoszenia na kolejny okres czasu.

9.Usługa Wyróżniania Ogłoszeń – usługa polegająca na umożliwieniu Zarejestrowanemu Użytkownikowi wyróżnienie umieszczonego w danym Serwisie ogłoszenia na okres czasu wskazany w Regulaminie, na zasadach wskazanych w Regulaminie. 

Usługa powiadomień – usługa polegająca na powiadamianiu Użytkownika na podany przez niego adres e-mail o interesujących Użytkownika ogłoszeniach lub zmianach w ich treści;

10.Usługi odrębne – w szczególności Usługa Umieszczania Ogłoszeń ,Usługa Wyróżniania Ogłoszeń, usługa powiadomień, newsletter.

11.Regulamin– niniejszy regulamin korzystania z Serwisu. 

12.Konsument– konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

13.Profesjonalista- Użytkownik, który rejestruje Konto w ramach i dla celów związanych pośrednio lub bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą, zawodową. Użytkownik taki nie jest traktowany jako Konsument jeśli prowadzi działalność w obszarach kategorii Motoryzacja, Dom oraz Praca.

14.Blokada Konta – zawieszenie lub odebranie dostępu do konta Użytkownika, tj. przewidziane Regulaminem odebranie dostępu Użytkownikowi do jego konta w Serwisie, które nie zostaje usunięte,skutkujące zablokowaniem dostępu do panelu Użytkownika wraz z odebraniem dostępu do funkcjonalności i usług dla których dostęp do panelu jest konieczny oraz blokadą wszystkich ogłoszeń Użytkownika.

 15.Blokada ogłoszenia – sytuacja, w której ogłoszenie nie jest wyświetlane w Serwisie, ale nie zostaje usunięte z konta Użytkownika.  

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Niniejszy Regulamin dotyczy korzystania z Serwisu, w tym zamieszczania ogłoszeń w Serwisie. Do korzystania z jakichkolwiek funkcjonalności Serwisu poza przeglądaniem dostępnych ogłoszeń konieczne jest zarejestrowanie Konta Użytkownika, a następnie zalogowanie się do tego konta i korzystanie z Serwisu jako Zarejestrowany Użytkownik.

2.Fundacja może dokonywać zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn. Zmiany podyktowane mogą być zmianami w aspekcie technologicznym, prawnym,ekonomicznym lub organizacyjnym prowadzenia działalności Fundacji,a także zmianami w strukturze lub w treści Serwisu lub oferty Fundacji. 

3.Wszelkie zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na łamach Serwisu i zaczną obowiązywać w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Użytkowników o zmianach, w tym poprzez opublikowanie Regulaminu w nowej treści na stronach Serwisu, z powiadomieniem o treści zmian. Zapis zdania powyższego nie ma zastosowania do ewentualnych zmian w zakresie, w jakim zmiany te nie ograniczają praw i nie zwiększają obowiązków Użytkowników.

4.Umowa na Usługę Korzystania z Serwisu z Zarejestrowanym Użytkownikiem zawierana jest przez zarejestrowanie konta Użytkownika(potwierdzenie rejestracji e-mailem), z zastrzeżeniem kolejnego zdania. Umowa na Usługi odrębne, zawierana jest każdorazowo odrębnie na każdą z tych usług zgodnie z treścią Regulaminu i procesu korzystania z Serwisu. W szczególności: 

a)umowa na Usługę Umieszczania Ogłoszeń zawierana jest każdorazowo w momencie potwierdzenia e-mailem umieszczenia ogłoszenia w wybranym Serwisie,

b)umowa na Usługę Wyróżniania Ogłoszeń zawierana jest każdorazowo w momencie potwierdzenia e-mailem wyróżnienia danego ogłoszenia, 

c)umowa na usługi powiadomień i newsletter zawierana jest każdorazowo w momencie potwierdzenia jej aktywacji przez Fundację.

5.W procesie zawierania umowy na odległość Użytkownik winien podać prawidłowy adres e-mail, na który Usługodawca wy śle w formie wiadomości e-mail potwierdzenie zawarcia odnośnej umowy wraz z informacjami, o których mowa w art . 12 ust.1 ustawy z dnia 30 maja2014 roku o prawach konsumenta oraz ewentualnie potwierdzeniem żądania rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, wyrażenia zgody na wykonanie umowy w całości przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, oraz wyrażenia przez Użytkownika zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy, o ile któraś z tych zgód została udzielona.

6.Każdy Odwiedzający może zaprzestać korzystania z usług świadczonych przez Fundację w zakresie korzystania z Serwisu w każdym czasie opuszczając strony Serwisu. Użytkownik Zarejestrowany może rozwiązać umowę na Usługę Korzystania Z Serwisu , z wyjątkiem Usługi Umieszczania Ogłoszeń i Usługi Wyróżniania Ogłoszeń ,a także pozostałe umowy zawierane na czas nieoznaczony, w każdymczasie dokonując wyrejestrowania konta Użytkownika lub wypowiadając umowę na korzystanie z Usługi Korzystania z Serwisu lub inną umowę zawieraną na czas nieoznaczony (np. w zakresie usługi powiadomień), z 14-o dniowym terminem wypowiedzenia. Fundacji również przysługuje prawo rozwiązania każdej umowy zawartej na czas nieoznaczony z 14-dniowym terminem wypowiedzenia.

7.Umowa na Usługa Korzystania Z Serwisu , za wyjątkiem umowy na Usługa Umieszczania Ogłoszeń , Umowy na Usługa Wyróżniania Ogłoszeń ,zawierana jest z Zarejestrowanym Użytkownikiem na czas nieoznaczony,nie dłuższy jednak niż do dnia wyrejestrowania konta Użytkownika,a każda ze stron może ją rozwiązać z 14-dniowym okresem wypowiedzenia. Umowa na Usługa Korzystania Z Serwisu ulega rozwiązaniu zawsze z momentem wyrejestrowania konta Użytkownika.Rozwiązanie umowy na inne usługi, do których wymagane jest posiadanie konta użytkownika odbywa się poprzez rozwiązanie umowy na Usługa Korzystania z Serwisu .

 9.Zarejestrowani Użytkownicy powiadamiani są o zmianie Regulaminu w zakresie, w jakim zmiana dotyczy praw i obowiązków takiej kategorii Użytkowników również e-mailem i mają 14 dni od dnia powiadomienia na rozwiązanie umowy, w szczególności na Usługa Korzystania Z Serwisu , przez likwidację konta Użytkownika lub wypowiedzenie danej umowy w terminie wskazanym w Regulaminie, jeżeli nie wyrażają zgody na zmiany, które dotycz ą jego praw i obowiązków.

 Rozwiązanie umowy na Usługa Korzystania Z Serwisu nie ma wpływu na wykupione Usługa Umieszczania Ogłoszeń i Usługa Wyróżniania Ogłoszeń w trakcie trwania umowy na Usługa Korzystania Z Serwisu .

10.Rozwiązanie umowy na Usługa Korzystania Z Serwisu pozostaje bez wpływu na udzielenie licencji Spółce przez Użytkownika.

11.Umowa na Usługa Umieszczania Ogłoszeń zawierana jest na okres 31 dni.

 12.Umowa na Usługa Wyróżniania Ogłoszeń zawierana jest na 7 dni licząc od godziny rozpoczęcia świadczenia usług .

 13.Korzystanie z usług Fundacji lub funkcjonalności w ramach Serwisu, za wyjątkiem przeglądania ogłoszeń oraz korzystania z zamieszczonych w Serwisie ofert innych Użytkowników, w szczególności umieszczenie ogłoszenia, zapisanie się na powiadomienia etc. może wymagać rejestracji Użytkownika, a więc założenia konta Użytkownika i jego aktywacji, w zależności od rodzaju usługi lub funkcjonalności. Użytkownik uzyskuje informację o tym, że musi założyć konto, żeby skorzystać z usługi lub funkcjonalności.

  14.Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie14 dni od dnia jej zawarcia w tym za pośrednictwem formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku oprawach konsumenta. Do zachowania terminu wystarcza wysłanie oświadczenia woli przed tym terminem. Umowa zawarta jest w momencie otrzymania przez konsumenta od Usługodawcy stosownego potwierdzenia zawarcia umowy.

 Treść formularza stanowiącego załącznik do w/w ustawy, uzupełnionego o dane adresata, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.Nadto Konsument może dokonać odstąpienia przez wypełnienie i wysłanie formularza znajdującego się pod tym linkiem

 Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w odniesieniu do umów:

a)o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b)o dostarczanie treści cyfrowych, które nie s ą zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy; 

c)w pozostałych przypadkach przewidzianych przepisami art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta .

15.W zależności od rodzaju umowy zawieranej przez Konsumenta z Usługodawcą, Usługodawca może z uwagi na naturę oferowanej Konsumentowi rzeczy lub usługi:

a)wymagać zgody Konsumenta na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia do danej umowy zawieranej na odległość;

b)wymagać zgody Konsumenta na wykonanie usługi w całości przed upływem terminu do odstąpienia do danej umowy zawieranej na odległość;

c)wymagać zgody Konsumenta na rozpoczęcie świadczenia w postaci dostarczania treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym przed upływem terminu do odstąpienia do danej umowy zawieranej na odległość.

16.W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy po dokonaniu płatności przez Konsumenta płatność tytułem zwrotu zostanie przesłana w terminie 14 dni kalendarzowych w taki sam sposób w jaki dokonano płatności, a w przypadku braku możliwości takiej zwrotnej płatności – przekazem pocztowym, chyba że Usługodawca ustali z Konsumentem inny sposób zwrotu pieniędzy.

17.Jeżeli Konsument żąda rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy na tą usługę, a następnie Konsument odstąpi skutecznie od takiej umowy, Konsument zobowiązany będzie zapłacić Wydawcy kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której Konsument odstąpił skutecznie od umowy.

18.Odstąpienie od umowy na Usługę Korzystania z Serwisu lub jej rozwiązanie przez Konsumenta nie ma wpływu na wykonywanie następujących umów zawartych z Usługodawcą w ramach lub obok umowy na Usługa Korzystania z Serwisu:

a)Umowa na Usługa Umieszczania Ogłoszeń i Usługa Wyróżniania Ogłoszeń;

b)usługa powiadomień;

c)usługa newslettera.

19.Usługodawca posiada w ramach Serwisu odesłania do stron internetowych lub funkcjonalności umożliwiających nabywanie towarów lub usług,odpłatnie bądź nieodpłatnie, od podmiotów trzecich na zasadach ustalonych przez te podmioty. Usługodawca nie jest stroną takich umów i nie odpowiada względem Użytkownika za ich treść lub sposób wykonania.

20.Przy korzystaniu z usług Pośrednika Płatności Użytkownik akceptuje fakt, że dokumenty księgowe za wykonaną przez Fundację usługę wystawiane są przez Fundację, ale płatności mogą być dokonywane na konto Pośrednika Płatności.

21.Bezpośrednim dostawcą usług opisanych w niniejszym Regulaminie, za które opłata regulowana jest za pośrednictwem usług telekomunikacyjnych o podwyższonej opłacie jest Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Usługodawca).

22.Użytkownik,który korzysta z Serwisu w ramach lub w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą jest zobowiązany do wskazania w procesie rejestracji konta Użytkownika lub wykupienia danej usługi,że działa jako Profesjonalista pod rygorem uznania, że świadczonemu usługi przez Fundację zostały zamówione przez Użytkownika z naruszeniem Regulaminu z wszystkimi tego konsekwencjami przewidzianymi w Regulaminie.

23.Każdy Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od Fundacji lub podmiotów z Fundacją współpracujących w formie newslettera na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.Umowa na otrzymywanie przez Użytkownika newslettera jest zawierana w momencie potwierdzenia tej usługi przez Fundację poprzez wysłanie na wskazany przez Użytkownika adres e-mail wiadomości potwierdzającej.

24.Umowa o newsletter zawierana jest z Użytkownikiem na czas nieoznaczony, a każda ze stron może ją rozwiązać w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym. Do umowy o newsletter odpowiednie zastosowanie mają zapisy punktów powyżej, w szczególności Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia w tym za pośrednictwem formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Do zachowania terminu wystarcza wysłanie oświadczenia woli przed tym terminem.

Do usługi powiadomienia stosuje się odpowiednio postanowienia punktów powyżej.
 

III.OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1.Zabrania się Użytkownikowi w treści ogłoszeń umieszczania w jakiejkolwiek formie reklamy lub promocji serwisów WWW innych niż Serwis, albo wykorzystywania ogłoszeń do takiej reklamy lub promocji w jakikolwiek sposób. W przypadku uzyskania indywidualnej zgody Fundacji, w uzasadnionych przypadkach (gdy adres ten wnosi wartościowe treści dla Użytkowników) link taki może zostać dodany. Link taki może zostać dodany także jeśli formularz ogłoszenia posiada pole do tego przeznaczone, a link dotyczy własnej strony Użytkownika.

2.Zabrania się zamieszczania ogłoszeń w nieodpowiednich Serwisie lub kategoriach (np. ogłoszeń dotyczących nieruchomości w kategorii motoryzacyjnej).

3.Celem zwiększenia zasięgu ogłoszeń Użytkownika ogłoszenia te mogą być publikowane w całości lub w dowolnej części przez Fundację również w tytułach prasowych i innych serwisach prowadzonych przez Fundację, w tym w serwisach Fundacji prowadzonych w mediach społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram, a także tytułach prasowych i serwisach podmiotów współpracujących z Fundacją. W takiej sytuacji dane ogłoszenie może zostać redakcyjnie przystosowane do publikacji w tym innym medium, w tym np.poprzez jego skrócenie, zmianę formatowania i układu etc.

4.Fundacja zastrzega sobie prawo do edycji lub kasowania ogłoszeń zamieszczonych w innych działach i kategoriach lub Serwisie, niż wynika to z treści danego ogłoszenia i postanowień niniejszego Regulaminu.

Zabrania się kopiowania lub powielania treści ogłoszeń lub ich elementów(w szczególności zdjęć i ilustracji) umieszczonych w Serwisie, a także korzystania z nich w inny sposób (w szczególności wyświetlania w celach komercyjnych), bez uprzedniej zgody uprawnionej osoby.

6.Wszelkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne i inne elementy strony WWW Serwisu, w szczególności kod HTML i XHTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript i linki multimedialne, do których prawo nie przysługuje Użytkownikom, podlegają ochronie prawnej pod kątem praw autorskich przysługujących Fundacji.

7.Użytkownik korzystając z Serwisu, a w szczególności umieszczając ogłoszenie w Serwisie zobowiązany jest w szczególności do:

a)podawania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych,niewprowadzających w błąd nienaruszających prawa osób trzecich,

 b)niedopuszczania się za pośrednictwem Serwisu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników Serwisu,

 c)niedopuszczania się innego zachowania, niezgodnego z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego lub godzącego w dobre imię Fundacji, jej pracowników, współpracowników lub kontrahentów,

 d)niedostarczania nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa lub treści naruszających lub mogących naruszyć dobre obyczaje, normy moralne lub etyczne, w tym o podtekstach seksualnych, w szczególności zdjęć i innych treści pornograficznych,

e)niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu za pośrednictwem Serwisu lub umieszczaniu w ramach Serwisu niezamówionej informacji handlowej,

f)korzystania ze Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,

g)korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego, 

h)korzystania ze Serwisu w sposób zgodny z wszystkimi , mającymi zastosowanie przepisami prawa oraz postanowieniami Regulaminu,

i)nieumieszczania ogłoszeń dotyczących:

-towarów i usług pochodzących z przestępstwa lub polegających bezpośrednio lub pośrednio na popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia (w tym skarbowych), a także polegających na ułatwieniu lub umożliwieniu / służących do popełnienia takich czynów.Zabronione jest także umieszczanie ogłoszeń dotyczących towarów lub usług służących do obejścia prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu. Z treści ogłoszenia musi wprost wynikać,że ogłoszenie spełnia warunki określone postanowieniami niniejszego Regulaminu;

-dotyczących usług o charakterze lub podtekście towarzyskim albo/oraz erotycznym lub zawierających materiały, lub elementy o takim charakterze, jeżeli ich treść wskazuje na zamiar ułatwiania nawiązywania bądź na bezpośrednie nawiązanie kontaktów mających cel inny niż ściśle matrymonialny lub świadczenia usług pozbawionych podtekstów erotycznych;

 j)nie umieszczania ogłoszeń dotyczących ofert sprzedaży, zamiany,darowizny lub podobnych, dotyczących towarów nie zaakceptowanych przez Fundację.

k)zamieszczania przez jednego Użytkownika w tej samej kategorii ogłoszeń dotyczących tego samego produktu lub tej samej albo takiej samej usługi. Postanowienie to nie dotyczy ogłoszeń co do sprzedaży wielu egzemplarzy jednego produktu.

 l)powstrzymania się od naruszania Regulaminu w inny sposób;

 ł)powstrzymania się od działań utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe działanie Serwisu. W przypadku stwierdzenia takich działań po stronie Użytkownika wszelkie opcje i uprawnienia przypisane danemu Użytkownikowi zostaną zawieszone lub odebrane na stałe.

8.Zabrania się zamieszczania w ogłoszeniach plików multimedialnych (w tym zdjęć i filmów) zawierających wizerunek osób fizycznych, a także takich, do których Użytkownik nie posiada stosownych praw majątkowych autorskich, które nie obrazuj ą istotnych elementów danej oferty, tj. np. wyodrębnionych logotypów, spotów reklamowych, dodatkowych napisów (w tym adresów www, numerów telefonu, tekstów reklamowych), prezentacji (w tym złożonych ze zdjęć). Plik multimedialny powinien być czytelny i nie zawierać efektów specjalnych lub innych elementów zakłócających jego odbiór. Film dodany do ogłoszenia powinien trwać co najmniej 10sekund.

9.Użytkownik jest uprawniony do umieszczenia znaku wodnego, który będzie chronił prawa autorskie twórcy danego pliku multimedialnego. Znak wodny nie powinien zaburzać czytelności przekazu i powinien jednoznacznie identyfikować twórcę danego pliku multimedialnego. Znak wodny może stanowić wyłącznie oznaczenie właściciela praw do pliku multimedialnego wyrazami (wskazanie nazwy / imienia i nazwiska uprawnionego) lub grafiką (logotyp). Znak wodny nie może w szczególności zawierać adresów internetowych, danych kontaktowych, haseł reklamowych. Bez względu na to czy Użytkownik skorzysta z prawa o jakim mowa w niniejszym punkcie Fundacja może umieścić na wyświetlanej zawartości pliku multimedialnego znak wodny Fundacji, zawsze jednak z zachowaniem zasad, o których mowa w zdaniu poprzednim.

10.Jeżeli dany Użytkownik zamieszcza ogłoszenia zawierające pliki multimedialne niezgodne z Regulaminem Fundacja może, w zależności od charakteru i skali danego naruszenia:

a)usunąć dany plik multimedialny (zablokować jego wyświetlanie) z ogłoszenia, oraz / albo

b)usunąć dane ogłoszenie w ogóle jako naruszające Regulamin, oraz / albo

c)trwale lub czasowo odebrać danemu Użytkownikowi możliwość uczestniczenia w odnośnej promocji, która w swoim warunkach przewiduje u życie plików multimedialnych.

11.Przez fakt zamieszczenia kiedykolwiek w Serwisie materiału, który stanowi utwór w rozumieniu przepisów o prawie autorskim, Użytkownik oświadcza, że jest wyłącznym autorem i producentem danego utworu albo posiada wszystkie prawa do danego utworu pozwalające na jego wykorzystanie zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu, nie przeniósł na nikogo praw autorskich ani pokrewnych do tego utworu ani nie udzielił licencji wyłącznej, a nadto udziela Spółce nieodpłatnej licencji bez prawa do sublicencji, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie, a także do modyfikowania oraz rozporządzania i wykorzystywania utworu zmodyfikowanego, w celach promocyjnych, reklamowych i informacyjnych odnośnie towarów i usług Fundacji, poprzez powielanie, publikację i wyświetlanie dla nieograniczonego kręgu odbiorców, w dowolnej formie, w dowolny sposób, w dowolnym medium i miejscu, oraz na dowolnym nośniku.Jednocześnie Użytkownik zrzeka się wobec Fundacji wykonywania praw autorskich osobistych. W ramach opisanej wyżej licencji Fundacja może w szczególności publikować przedmiotowe utwory w serwisach społecznościowych przez umieszczanie w nich całości, fragmentów lub linków do tych utworów. Postanowienia tego ppkt stosuje się odpowiednio do materiałów nie będących utworami w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

12.W procesie edycji ogłoszenia zabrania się wypełniania pól tekstowych treściami do tego nie przeznaczonymi (np. w polu oznaczonym jako „Lokalizacja” umieszczanie linków lub haseł reklamowych) pod rygorem usunięcia takiego ogłoszenia z Serwisu bez konieczności informowania o tym Użytkownika. Pod takim samym rygorem zabrania się również umieszczania ogłoszeń, które nie stanowią oferty ani zaproszenia do rokowań lub które zawierają treści o charakterze lub celu innym niż element oferty lub zaproszenia do rokowań.

13.Fundacja upoważniona jest do usunięcia danego ogłoszenia z Serwisu lub Serwisu informując jednocześnie o tym fakcie danego Użytkownika,chyba że regulamin stanowi inaczej, w przypadku gdy Fundacja powzięła wiedzę, uzasadnione podejrzenie lub stosowną informację urzędową, że umieszczając na Serwisie dane ogłoszenie, lub inne ogłoszenia, Użytkownik dokonał naruszenia, usiłowania naruszenia,obejścia lub próby obejścia:

a)powszechnie obowiązującego lub miejscowego prawa, w szczególności działał lub usiłował działać na szkodę osób trzecich, w tym nie wywiązał się z umowy zawartej z Odwiedzającym;

b)postanowień niniejszego Regulaminu;

c)norm moralno-etycznych lub zwyczajów. W sytuacji wskazanej w niniejszym podpunkcie Użytkownikowi nie należy się zwrot uiszczonej opłaty ani odszkodowanie. Fundacja uprawniona jest w zależności od charakteru i skali danego działania/zaniechania do czasowego zablokowania konta tego Użytkownika lub jego całkowitego usunięcia.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że:

1)korzystając z Serwisu w kategorii Nieruchomości w zakresie funkcjonalności pozwalających na kierowanie zapytań do podmiotów trzecich współpracujących z Fundacją i zajmujących się pośrednictwem w obrocie nieruchomościami Użytkownik może wyrazić zgodę na przekazanie jego danych osobowych, w szczególności umieszczonych przez Użytkownika w danym zapytaniu, tym podmiotom jednak tylko ściśle celem odpowiedzi na zapytanie – brak takiej zgody uniemożliwia przesłanie zapytania;

2)korzystając z Serwisu w kategorii Praca w zakresie funkcjonalności pozwalających umieszczanie curriculum vitae w Serwisie Użytkownik może wyrazić zgodę na przekazanie jego danych osobowych, w szczególności umieszczonych przez Użytkownika w danym curriculum vitae, podmiotom trzecim zajmującym się poszukiwaniem i kojarzeniem pracodawców i pracowników, współpracującym z Fundacją na odrębnych zasadach,jednak tylko ściśle celem poszukiwania dla Użytkownika pracodawcy oraz nawiązania kontaktu z Odwiedzającym – brak takiej zgody uniemożliwia przesłanie curriculum vitae i pozostałych danych oraz kontakt w/w podmiotów z Użytkownikiem;

14.O ile Odwiedzający odpowiedział i zastosował się do treści danego ogłoszenia, a Użytkownik zawarł z Odwiedzającym na tej podstawie stosowną umowę, Użytkownik zobowiązany jest należycie wykonać daną umowę, w szczególności dostarczyć towar lub wykonać usługę, o jakiej mowa w danym ogłoszeniu, zgodnie z jego treścią,zasadami należytej staranności, o odpowiedniej jakości i w zgodzie z ogólnie obowiązującymi, i miejscowymi przepisami prawa.

15.Z uwagi na starania Fundacji w zakresie eliminacji spamu z kont pocztowych Użytkowników podawanych jako skrzynki kontaktowe w treści publikowanych ogłoszeń, a także celem lepszego dostosowania funkcjonalności Serwisu do wymagań i potrzeb Użytkowników, w przypadku otrzymania przez Użytkownika odpodmiotów zajmujących się działalnością konkurencyjną w stosunku do Fundacji na którekolwiek z posiadanych kont e-mail informacji o charakterze handlowym, której treść sugeruje, iż nie pochodzi od osoby bezpośrednio zainteresowanej umieszczonym na Serwisie Fundacji ogłoszeniem, w szczególności której intencją jest skłonienie Użytkownika do zaprzestania korzystania z usług Fundacji lub też korzystania z usług Fundacji za pośrednictwem podmiotu, który jest nadawcą informacji o charakterze handlowym Użytkownik powiadomi o tym fakcie niezwłocznie Fundację przesyłając otrzymaną wiadomość na adres [email protected]. Użytkownik upoważnia Fundację do wystąpienia w stosunku do nadawcy takiej wiadomości w imieniu Użytkownika celem zaniechania przez danego nadawcę podobnych praktyk w przyszłości.

16.Minimalne wymagania sprzętowe i programowe umożliwiające korzystanie z Serwisu Fundacji to dowolne urządzenie elektroniczne z aktualnym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie treści Internetu. 

17.Jeżeli w procesie korzystania z usług Fundacji Użytkownik podał swoje dane adresowe, osobowe lub inne i dane te uległy zmianie, a Użytkownik nadal korzysta z w/w usług, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Fundację o zmianach mailem na [email protected].

18.Fundacja może w dowolnym miejscu na stronie z danym ogłoszeniem Użytkownika,w tym wprost w jego treści, umieścić wszelkiego rodzaju ogłoszenia, reklamy oraz informacje dotyczące produktów lub usług podmiotów trzecich. Elementy , o których mowa w zdaniu poprzednim umieszczane będą w proporcjach niezakłócających graficznej prezentacji ogłoszenia Użytkownika ani odbioru treści danego ogłoszenia przez Odwiedzających. Elementy te nie mogą naruszać prawa.

19.Zabrania się Użytkownikom (w tym osobom działającym na zlecenie lub pod nadzorem Użytkowników) wszelkich działań powodujących zmiany w sposobie pozycjonowania ogłoszeń umieszczanych w Serwisie, w tym za pomocą oprogramowania służącego do eksportów ogłoszeń z pominięciem aplikacji na stronie www Serwisu, chyba że działania te występują za zgodą Fundacji i w sposób przez nią podany do wiadomości Użytkowników lub w ramach oprogramowania udostępnionego Użytkownikowi w w/w celu przez Fundację.

Naruszenie postanowienia zdania poprzedniego upoważnia Fundację, poza innymi sankcjami przewidzianymi postanowieniami niniejszego Regulaminu i powszechnie obowiązującego prawa, do zablokowania konta Użytkownika lub blokady ogłoszeń Użytkownika dokonującego danych naruszeń, w okresie do końca miesiąca, w którym doszło do naruszenia.

Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z tym, że Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na wykorzystywanie w celach statystycznych oraz analitycznych przez Fundację i podmioty współpracujące ze Fundację elementów treści już umieszczonych i umieszczanych w przyszłości przez Użytkownika ogłoszeń (poza danymi osobowymi, chyba że Fundacja posiadać będzie w tym zakresie legalną podstawę ich przetwarzania). Zgoda ta dotyczy w szczególności takich elementów jak lokalizacja, cena i nazwa przedmiotu danego ogłoszenia.

20.Poszczególne postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być czasowo zmieniane na korzyść Użytkownika treścią aktualnie obowiązujących promocji organizowanych przez Fundację. Treść każdej promocji zawiera opis jej warunków, korzyści dla Użytkownika lub Odwiedzającego oraz czas trwania. W przypadku sprzeczności w treści danej promocji i w treści niniejszego Regulaminu wiążąca jest w danym zakresie treść danej promocji. 

21.Jeżeli ważność danego ogłoszenia wygasła i nawet jeśli ogłoszenie zostało usunięte przez Użytkownika, Fundacja zachowuje prawo do publikacji części lub całości treści danego ogłoszenia z informacją, że ogłoszenie wygasło, z pominięciem danych osobowych zawartych w ogłoszeniu, chyba że Fundacja dysponuje odrębną podstawą prawną do przetwarzania nadal tych danych.

22.Fundacja zastrzega sobie prawo przyporządkowania ogłoszeń do właściwej kategorii w ramach Serwisu, biorąc treść ogłoszenia za kryterium przyporządkowania. W przypadku różnicy w cenie ogłoszenia Fundacja skontaktuje się z Użytkownikiem i zaproponuje mu uiszczenie właściwej opłaty za publikację ogłoszenia z uwzględnieniem opłaty już uiszczonej, a w przypadku odmowy ze strony Użytkownika – Fundacja uprawniona będzie usunąć dane ogłoszenie jako naruszające Regulamin.

23.Prawidłowo sformatowane i wprowadzone do systemu ogłoszenie (z wyjątkiem ogłoszeń zablokowanych) zostanie umieszczone w Serwisie najpóźniej w ciągu jednego dnia od rejestracji, z tym że w przypadku stosownej opłaty dokonanej przelewem lub wpłatą na poczcie, ogłoszenie zostanie umieszczone w danym Serwisie po uznaniu rachunku bankowego Fundacji.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.Użytkownik umieszczający dane ogłoszenie ponosi wszelką odpowiedzialność za jego treść, w szczególności za prawdziwość, rzetelność treści ogłoszeń, a także ich zgodność z powszechnie obowiązującymi oraz miejscowymi przepisami prawa, i zwyczajami oraz normami moralno-etycznymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

2.Fundacja nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem Użytkowników za sytuacje związane z naruszeniem ich praw autorskich i innych związanych z ogłoszeniami, ich przedmiotem lub treścią, przez podmioty trzecie. W szczególności Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane umieszczanie ogłoszeń, ich części lub elementów przez podmioty trzecie na innych serwisach internetowych lub w innych mediach, za wykorzystywanie ogłoszeń,ich części lub elementów przez podmioty trzecie w celach komercyjnych, a także za podszywanie się przez podmioty trzecie pod Użytkowników.

3.Fundacja nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem Odwiedzających za treść i rzetelność ogłoszeń i ofert, a także zgodność z postanowieniami niniejszego Regulaminu, powszechnie lub miejscowo obowiązującym prawem, zwyczajami lub normami moralno-etycznymi.

4.Fundacja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rodzaj, jakość,bezpieczeństwo ani wartość usługi lub towaru otrzymanego przez Odwiedzającego od danego Użytkownika w konsekwencji skorzystania zdanego ogłoszenia. Spół ka nie ponosi także żadnej odpowiedzialności za sytuacje, w których Odwiedzający w wyniku skorzystania z danego ogłoszenia nie otrzymał w ogóle od danego Użytkownika towaru ani usługi lub otrzymał je po terminie lub zwadami, a także w przypadkach niewywiązywania się Użytkowników względem Odwiedzających z obowiązków w zakresie rękojmi za wady rzeczy sprzedanej lub gwarancji, a także dostawy.

5.W szczególności w przypadkach opisanych w ppkt 3 oraz 4 powyżej Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za zapłaconą danemu Użytkownikowi cenę za towar lub usługę.

6.Jeżeli ktokolwiek wystąpi przeciwko Fundacji z jakimikolwiek roszczeniami związanymi z naruszeniem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, powszechnie lub miejscowo obowiązującego prawa,zwyczajów lub norm moralno-etycznych, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie przystąpić do sporu i doprowadzić do zwolnienia Fundacji z jakiejkolwiek odpowiedzialności względem w/w osób.

Nadto Użytkownik naprawi Spółce wszelką szkodę wywołaną danym wystąpieniem, jak również zwróci wszelkie poniesione koszty, w szczególności koszty sądowe, wynagrodzenia pełnomocników oraz zastępstwa procesowego, a nadto koszty postępowania egzekucyjnego i wynagrodzenia pełnomocników w tym postępowaniu.

7.Postanowienie ppkt 6 powyżej stosuje się odpowiednio w przypadku wszczęcia przeciwko Fundacji, jej pracownikowi (pracownikom) lub zleceniobiorcy(zleceniobiorcom) postępowania administracyjnego lub karnego,wywołanego lub pozostającego w związku z naruszeniem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, powszechnie lub miejscowo obowiązującego prawa, zwyczajów lub norm moralno-etycznych.

8.Za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do ich obejścia.

PUBLIKOWANIE OGŁOSZEŃ W KATEGORIACH MOTORYZACJA, NIERUCHOMOŚCI I PRACA

1.Jeżeli z niniejszego Regulaminu i jego załączników nie wynika inaczej ogłoszenia zamieszczone na Serwisie będą publikowane przez maksymalny okres 31 dni, przy czym za pierwszy dzień uważa się dzień publikacji ogłoszenia w Serwisie Fundacji. Ceny brutto zamieszczenia ogłoszenia oraz skorzystania z innych odpłatnych usług podawane są w treści Serwisu, przy opisie danej usług.

2.Ogłoszenie może zostać za dodatkową opłatą wyróżnione, przy czym, o ile szczególne postanowienia Regulaminu lub szczególna oferta Spół kinie stanowią inaczej, wyróżnienie ogłoszenia w każdym wypadku trwa 7 dni, i po tym czasie dane ogłoszenie zmienia status na zwykły, przy czym za pierwszy dzień uważa się dzień faktycznego wyróżnienia ogłoszenia w Serwisie.

3.Wyróżnienie odbywa się poprzez przeznaczenie na dane wyróżnienie określonej przez Użytkownika liczby punktów wyróżnień.

W okresie trwania stosownej promocji na odrębnych zasadach Fundacja może przedłużyć maksymalny czas ekspozycji lub wyróżnienia ogłoszenia.

5.Publikacja zamieszczonego ogłoszenia wymaga rejestracji, wniesienia opłaty i aktywacji. Aktywacja odbywa się poprzez dokonanie opłaty kartą kredytową, lub przelewem bankowym. W celu poprawy jakości świadczonych usług i zwiększenia bezpieczeństwa Użytkowników publikacja ogłoszenia w wybranych przez Fundację Serwisie może wymagać dodatkowo weryfikacji poprzez wpisanie przez Użytkownika w specjalne wskazanym polu Serwisu kodu weryfikacyjnego otrzymanego w wiadomości SMS wysłanej przez Fundację na numer telefonu podany przez Użytkownika oraz ewentualnie publikacji tego numeru telefonu w treści ogłoszenia;.

6.Jedno ogłoszenie w danej kategorii może dotyczyć tylko jednego towaru lub usługi.

 7.Sortowanie domyślne wyników wyszukiwania ogłoszeń powoduje wyświetlenie w pierwszej kolejności ogłoszeń wyróżnionych (w tym decyduje ilość punktów wyróżnienia). Na pozycję ogłoszenia nadto mają wpływ(z zachowaniem kolejności):

 a)daty ostatniego wyróżnienia (z dokładnością do minuty i sekundy)danego ogłoszenia;

 b)daty dodania danego ogłoszenia

8.Sortowanie wyników wyszukiwania ogłoszeń umieszczonych wg określonego parametru będzie w pierwszej kolejności powodowało wyświetlenie ogłoszeń wyróżnionych (posortowanych wg określonego parametru),a następnie ogłoszeń nie posiadających wyróżnienia posortowanych wg tego parametru (np. ceny rosnąco). Jeśli ogłoszenia posiadają taką samą wartość wybranego parametru,uwzględniona będzie data ich dodania.

Użytkownicy publikujący ogłoszenia dotyczące handlu psami i kotami winni prowadzić hodowle zwierząt zarejestrowane w ogólnokrajowych organizacjach społecznych, których statutowym celem jest działalność związana z hodowlą rasowych psów i kotów. Osoby takie zobowiązane są na wezwanie Fundacji legitymować się dowodem wykonania w/w rejestracji pod rygorem usunięcia ogłoszeń jako umieszczonych z naruszeniem Regulaminu. Jednocześnie Użytkownicy winni zapewnić, że do sprzedaży dochodzić będzie wyłącznie w miejscu chowu lub hodowli zwierząt. Wykluczone jest zatem sfinalizowanie transakcji na odległość.

PROCEDURA ZAMIESZCZANIA W SERWISACH I OGŁOSZEŃ ORAZ WYRÓŻNIANIA OGŁOSZEŃ

1.Aby Użytkownik prawidłowo wprowadził ogłoszenie do systemu należy na stronie właściwego Serwisu wybrać opcję "Dodaj ogłoszenie", znajdującą się w nagłówku danej strony WWW. Następnie należy prawidłowo i zgodnie ze stanem faktycznym wypełnić przynajmniej pola oznaczone jako konieczne.

Zamieszczanie ogłoszeń składa się z kilku kroków:

1)wybór odpowiedniej kategorii, działu i podkategorii działu, w którym Użytkownik chce umieścić ogłoszenie;

 2)wybór regionu;

 3)wpisanie treści ogłoszenia;

 4)dodanie ewentualnych zdjęć lub innych dozwolonych plików multimedialnych;

 5)potwierdzenie wyglądu i treści danego ogłoszenia;

 6)wybór wariantu rejestracji oraz sposobu płatności;

 7)dokonanie płatności;

 8)potwierdzenie dokonanych kroków.

3.Aby wyróżnić ogłoszenie należy wykupić tą opcję w procesie umieszczania Ogłoszenia lub skorzystać z funkcji „Wyróżnij”,która dostępna jest z poziomu miejsca, w którym użytkownik zarządza swoją ofertą.

VII.EDYCJA I USUWANIE Z SERWISÓW OGŁOSZEŃ PRZEZ UŻYTKOWNIKA 

1.Użytkownikowi dostępnych jest kilka sposobów zmiany treści danego ogłoszenia lub jego usunięcia z Serwisu: 

b)Poprzez zakładkę "Moje ogłoszenia" w panelu konta Użytkownika,a więc po zalogowaniu. Korzystając z opcji MOJE OGŁOSZENIA można kontrolować wszystkie zamieszczone ogłoszenia, edytować je,kasować, a ogłoszenia nieaktywne aktywować.

c)z karty ogłoszenia – za pomocą opcji Zgłoś błąd i zgłoszenia„Chcę usunąć/edytować swoje ogłoszenie”.

Jeśli nie skorzystano z żadnej z powyższych opcji, istnieje możliwość kontaktu ze Fundacją od poniedziałku do piątku mailem na [email protected] . Należy uprzednio przygotować dokładne dane dotyczące rejestracji danego ogłoszenia (sposób rejestracji,kod rejestracyjny jeśli został użyty itp.).

3.Zmiany wprowadzone podczas edycji ogłoszenia pojawią się w ogłoszeniu wciągu jednego dnia od ich zapisania (w przypadku opłaty przelewem lub wpłaty na poczcie oferta pojawi się po uznaniu rachunku bankowego Fundacji).

SPOSOBY UISZCZANIA CENY ZA USŁUGI W SERWISIE

1.Odpłatne ogłoszenia można aktywować w kilku dostępnych wariantach.Dostępne warianty w zależności od typu i kategorii dodawanego ogłoszenia widoczne są wraz z ceną po prawidłowym wypełnieniu formularza dodawania ogłoszenia .

2.Opłata za wyróżnianie ogłoszenia może zostać pobrana razem z opłatą za umieszczenie ogłoszenia, na takich samych zasadach, albo odrębnie, jeżeli Użytkownik zakupi wyróżnienie osobno. W zależności od dostępności danej opcji płatności wyróżnienie można opłacić kartą kredytową lub przelewem. Transakcje płatności kartą kredytową, przelewem obsługiwane są przez Pośredników płatności.

3.W przypadku zaznaczenia przez Użytkownika chęci otrzymania faktury w wersji elektronicznej, na wskazany przez niego adres e-mail zostanie wysłany jej obraz elektroniczny w ciągu 7 dni roboczych od daty finalizacji transakcji. W takiej sytuacji użytkownik wyraża zgodę na otrzymanie faktury w takiej formie i rezygnuje z otrzymywania faktury w wersji papierowej. W przeciwnym wypadku w celu uzyskania faktury w wersji papierowej użytkownik powinien wysłać wiadomość na adres [email protected] w ciągu 7 dni od daty finalizacji transakcji.

REKLAMACJE USŁUG

1.Reklamacje dotyczące praw i obowiązków oraz zasad opisanych niniejszym Regulaminem będą rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia ich złożenia.

2.Niepowiadomienie Użytkownika o wyniku postępowania dotyczącego danej reklamacji w terminach wskazanych w ust.1powyżej jest równoznaczne z pozytywnym rozpatrzeniem danej reklamacji.

W przypadku uznania reklamacji:

a)dotyczących niewykonania przez Fundację usługi zgodnie z niniejszym Regulaminem - Użytkownik otrzyma również możliwość ponownego zlecenia Spółce wykonania danej usługi zgodnie z Regulaminem;

b)dotyczących jakości lub terminowości wykonanej przez Fundację usługi -Użytkownik otrzyma od Fundacji również rekompensatę w postaci przedłużonego okresu publikacji Ogłoszenia. 

3.Powyższe nie ogranicza uprawnień Użytkownika wynikających z powszechnie obowiązującego prawa.

4.W sprawie reklamacji usług świadczonych Użytkownikom należy niezwłocznie skontaktować się ze Fundacją mailem na adres:[email protected].

6.W przypadku reklamacji należy podać w reklamacji dane umożliwiające identyfikację usługi i reklamującego np. reklamacja dotycząca rejestracji ogłoszenia: kategoria do której dodano ogłoszenie,sposób rejestracji, ew. numer telefonu, lub inne dane użyte podczas rejestracji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Odnośnie danych osobowych przetwarzanych przez Fundację celem świadczenia usług opisanych postanowieniami niniejszego Regulaminu Fundacja informuje, iż na żądanie, w tym przesłane drogą elektroniczną,Użytkownika lub Odwiedzającego będących właścicielami przetwarzanych przez Fundację danych osobowych, przesłane na adres Fundacji, Fundacja udostępnia informacje na podany w żądaniu adres elektroniczny.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU KORZYSTANIA Z Serwisu

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

ADRESAT:

FUNDACJA SĄDECKA, z siedzibą ul. 161, 33-395 Niskowa.

TREŚĆ OŚWIADCZENIA:

-Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*)umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/oświadczenie następującej usługi(*)

-Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) 

-Imię i nazwisko konsumenta(-ów) 

-Adres konsumenta

-Dane do przelewu, nr konta bankowego

Zobowiązuję/zobowiązujemy się do podpisania ewentualnej korekty faktury i odesłania jej na adres FUNDACJA SĄDECKA, z siedzibą ul. 161, 33-395 Niskowa.

 

-Data i podpis

_________________________________________________________________________________________________

 

*- niepotrzebne skreślić