Zaloguj się aby mieć dostęp do najlepszych ogłoszeń. Kliknij jeśli nie masz jeszcze konta.

Pracownik ochrony / portier / dozorca Firma

2 tygodnie temu Dam pracę Nowy Sącz, Gorlice   60 odwiedzin

-- zł

  • img
Cena: -- zł

Zatrudnimy

-Kwalifikowanych pracowników ochrony z pozwoleniem na broń palną,

-Kwalifikowanych pracowników ochrony,

-Portierów/dozorców z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Praca od zaraz. Podania proszę kierować wyłącznie na adres e-mail: [email protected]

Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Administratorem danych osobowych

jest Pan Mariusz Śmierciak właściciel firmy Elitarne Biuro Ochrony Biznesu "Grom" z siedzibą w Nowym Sączu,

adres: ul. Kilińskiego 46, 33-300 Nowy Sącz.

Mogą Państwo napisać do administratora danych osobowych naszej firmy. Oto jego dane kontaktowe:

adres e-mail: [email protected]

adres pocztowy: ul. Kilińskiego 46, 33-300 Nowy Sącz

3) Źródło pozyskiwania danych osobowych

Otrzymamy je bezpośrednio od Państwa w związku z realizacją umowy

4) Cele przetwarzania danych osobowych

Firma "GROM" przetwarza Państwa dane osobowe przede wszystkim w celu podjęcia koniecznych działań niezbędnych

do wykonania umowy między Państwem jako pracownikiem Firmy "GROM" a Firmą "GROM", a dodatkowo:

a) w celach związanych z rozwojem biznesu, w tym w szczególności w celach związanych z udziałem w przetargach a także z szeroko rozumianą działalnością reklamową i promocyjną Firmy "GROM" np. Uzyskane referencje z należycie wykonanych usług.

b) związanych z rozpatrywaniem skarg i reklamacji dotyczących usług świadczonych przez Firmę "GROM", a także innych wniosków i zapytań skierowanych do Firmy "GROM",

c) w przypadku, gdy znajdzie to zastosowanie, w celach powiązanych z prowadzeniem postępowań spornych, a także postępowań przed organami władzy publicznej oraz innych postępowań, w tym w celu dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami;

W innych przypadkach, Twoje dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5) Wymóg podania danych osobowych Firmie "GROM"

Podanie przez Państwa danych osobowych może być warunkiem zawarcia i wykonywania umowy między Państwem a "Firmą GROM". Brak podania przez Państwa wszystkich wymaganych danych osobowych, może stanowić, w zależności od okoliczności, przeszkodę lub utrudnienie przy zawieraniu umowy.

W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

6) Okres przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 4 celów tj. w zakresie realizacji umowy między Państwem a Firmą "GROM" do czasu rozwiązania umowy.

7) Prawa osoby, której dane dotyczą

Wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Firmę "GROM" przysługują odpowiednie prawa wynikające

z RODO. W związku z tym, przysługują Państwu następujące prawa:

1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe

lub niekompletne;

3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) – w przypadku gdy, dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy: osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy

po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

5. prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku gdy: przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej

z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę, oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy zaistnieją przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją, oraz przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Firmy "GROM".

7. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych: W zakresie, w jakim udzielona została zgoda

na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Firmę "GROM" Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8) Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych

Państwa dane nie będą przekazywane podmiotom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Szczegóły

Data rozpoczęcia 2021-04-23
Firma Elitarne Biuro Ochrony Biznesu Grom
Rodzaj pracy Pełny etat