Zaloguj się aby mieć dostęp do najlepszych ogłoszeń. Kliknij jeśli nie masz jeszcze konta.

NPraca na stanowisku STARSZY KSIĘGOWY (na zastępstwo) w dziale fiansowo – księgowym Nadleśnictwo Limanowa Firma

3 tygodnie temu Dam pracę Limanowa   43 odwiedzin

-- zł

  • img
Miasto: Limanowa
Cena: -- zł

Nadleśnictwo Limanowa ogłasza nabór na stanowisko Starszy Księgowy (na zastępstwo)

Opis czynności wykonywanych na stanowisku Starszy księgowy – zakres

ważniejszych zadań:

1. Kontrola formalno-rachunkową dokumentów potwierdzających operacje

gospodarcze.

2. Księgowanie dokumentów zewnętrznych dla kosztów oraz nakładów na zakup

i budowę środków trwałych zgodnie zapisami: „Zasad (polityka) rachunkowości

PGL LP” oraz „Planu kont dla PGL LP”.

3. Księgowanie wyciągów bankowych wraz z rozliczaniem rozrachunków z tytułu

należności i zobowiązań.

4. Księgowanie kosztów wewnętrznych wraz z rozliczaniem rozrachunków z tego

tytułu.

5. Oznaczanie dokumentów, potwierdzających wydatki rozliczane w ramach dotacji

zewnętrznych, księgowanych w SILP znakowym, odpowiednim nr projektu, wraz

z podziałem wydatków na kwalifikowane i niekwalifikowane, tak w zakresie

wydatków jak i VAT odliczonego i nieodliczonego.

6. Zatwierdzanie zespołów księgowych (GLOBAL).

7. Prowadzenie całości spraw dotyczących podatku od towarów i usług (VAT).

8. Bieżąca weryfikacja sald poszczególnych kont syntetycznych i analitycznych.

9. Bieżące, tj. po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego sprawdzenie

kompletności faktur i faktur korygujących.

10. Analiza terminowości wpłat z tytułu należności, wraz z prowadzeniem ich wstępnej

windykacji.

11. Wystawianie not księgowych z tytułu kar umownych.

12. Wystawianie not księgowych z tytułu rozrachunków wewnątrzbranżowych.

13. Wystawianie pozostałych not księgowych.

14. Składanie kwartalnych dyspozycji o kwocie i terminie wpłaty do budżetu.

15. Weryfikacja prawidłowości wprowadzonych przelewów.

16. Analiza sald rozrachunków z kontrahentami oraz z pracownikami.

17. Sporządzanie i przekazanie do wysłania dokumentów „Potwierdzenie salda”, dla

celów ich inwentaryzacji rocznej.

18. Archiwizacja dokumentów w zakresie swojego działania.

19. Praca w komisjach i zespołach powoływanych przez Nadleśniczego

20. Pełnienie zastępstwa Głównego Księgowego w czasie jego nieobecności lub

urlopu.


Wymagania obligatoryjne (podstawowe)

1. Wykształcenie:

a. wyższe ekonomiczne (specjalność finanse lub rachunkowość) 4 lata pracy

w dziale księgowości podmiotu zobowiązanego do prowadzenia ksiąg

rachunkowych (pełnej księgowości) zgodnie z ustawą o rachunkowości lub;

b. wykształcenie średnie ekonomiczne (technik ekonomista w jednej ze

specjalizacji: finanse i rachunkowość, bankowość, podatki, ubezpieczenia) i

minimum 8 lat pracy w dziale księgowości podmiotu zobowiązanego do

prowadzenia ksiąg rachunkowych (pełnej księgowości) zgodnie z ustawą o

rachunkowości.

2. Dobra znajomość aktualnych przepisów prawa z zakresu rachunkowości, podatków,

ubezpieczeń społecznych oraz zasiłków z ubezpieczenia chorobowego i

wypadkowego.

3. Umiejętność obsługi komputera i programów biurowych z pakietu Microsoft Office, w

tym w szczególności Word, Excel, Outlook.

4. Możliwość zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy.

5. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na danym stanowisku.

6. Obywatelstwo polskie, pełnia zdolności do czynności prawnych, korzystanie

z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wymaganym stanowisku pracy.

VI. Wymagania dodatkowe (preferowanie):

1. Ukończone studia podyplomowe z zakresu finansów i / lub księgowości, w

tym w szczególności o kierunkach: finanse, rachunkowość, controling,

doradztwo podatkowe.

2. Znajomość Systemu Informatycznego Lasów Państwowych (wersji znakowej oraz

web) - określane dalej jako SILP - w zakresie obsługi modułów:

a. Finanse-księgowość w SILP znakowym oraz SILPweb.

b. Kadry-Płace.

c. Gospodarka towarowa.

d. Planowanie.

e. Infrastruktura.

3. Znajomość struktur Lasów Państwowych.

4. Posiadanie prawa jazdy kat. B.

5. Ukończone kursy, szkolenia przydatne na stanowisku objętym naborem.

VII. Oczekiwania wobec kandydata/ki:

1. Wysoka kultura osobista.

2. Odporność na stres.

3. Umiejętność pracy pod presją czasu.

4. Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

5. Umiejętności organizacji pracy.

6. Sumienność, rzetelność, systematyczność i odpowiedzialność.

7. Dyspozycyjność i duża motywacja do pracy.

8. Umiejętność pracy w zespole.

9. Umiejętności analityczne.

10.Samodzielność, komunikatywność, odpowiedzialność.

11.Chęć samodoskonalenia i pogłębiania wiedzy.

Dodatkowe informacje dot. wymaganych dokumentów aplikacyjnych oraz sposobie ich dostarczenia widnieją na stronie internetowej Nadleśnictwa Limanowa: https://limanowa.krakow.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/bVi4v7c4uqIL/content/ogloszenie-o-naborze-wewnetrznym-na-wolne-stanowisko-pracy

Nadleśnictwo Limanowa
ul. Kopernika 3, 34-600 Limanowa
tel. 18 337-22-18
e-mail: [email protected]

Szczegóły

Data rozpoczęcia 2021-12-27
Firma Nadleśnictwo Limanowa
Rodzaj pracy Pełny etat