Zaloguj się aby mieć dostęp do najlepszych ogłoszeń. Kliknij jeśli nie masz jeszcze konta.

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkami produkcyjnymi Firma

tydzień temu Nieruchomości Nowy Sącz   42 odwiedzin

-- zł

  • img
Miasto: Nowy Sącz
Cena: -- zł Do negocjacji

Spółdzielnia Pracy „Dunajec” w likwidacji w Nowym Sączu,

ul. Papieska 11, 33-300 Nowy Sącz

ZAPRASZA DO SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ UDZIAŁU W ROKOWANIACH W SPRAWIE  SPRZEDAŻY  NIERUCHOMOŚCI

Przedmiot  – sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących działkę ewidencyjną nr 741/2 o pow. 0,3244ha, obj. KWNS1S/00013521/5 i działkę ew. nr 741/11 o pow. 0,1367 obj. KW NS1S/00072102/3położonych w obrębie 118 miasta Nowy Sącz zabudowanych budynkami produkcyjnymi:hali produkcyjnej (kuźnia) z częścią biurowo – socjalną o pow. użytkowej435,55m2, budynek byłej kotłowni i budynek byłej hydroforni o pow. zabudowy304,74m2.

 

Szczegółowy opis nieruchomości, wraz z obciążeniami zawarty jest we wskazanych księgach wieczystych oraz w części opisowej operatu szacunkowego, z którą można się zapoznać w siedzibie Spółdzielni. Istnieje możliwość przesłania wyciągu z operatu drogą elektroniczną po złożeniu wniosku na adres: [email protected] lub [email protected]. Dodatkowe informacje można uzyskać po nr tel. +48 184430643.

 

Złożenie pisemnego zgłoszenia udziału w rokowaniach winno nastąpić w zamkniętej kopercie z odpowiednim dopiskiem: „Rokowania – sprzedaż nieruchomości Spółdzielnia Pracy „Dunajec” w likwidacji” w terminie do dnia 14 stycznia 2020 r. do godz.: 13.00 (decyduje data wpływu), w siedzibie Spółdzielni, Nowy Sącz ul.Papieska 11.

Zgłoszenie powinno zawierać:

a) imię,nazwisko i adres oferenta, a w przypadku gdy oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot -nazwę lub firmę oraz siedzibę,

b) oświadczenie,że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, oraz że znany mu jest stan prawny i faktyczny nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży,

c) proponowaną cenę netto i sposób jej zapłaty.

 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do zaproszenia do rokowań wybranych osób, które zgłosiły udział w rokowaniach. Rokowania zostaną przeprowadzone w uzgodnionym przez strony terminie.

 

Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób trzecich związane z nieruchomością, o których istnieniu na dzień zamieszczenia ogłoszenia nie ma wiedzy.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania rokowań lub zamknięcia rokowań bez wyboru którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny,na każdym etapie postępowania.

 

Szczegóły

Stan:
Używane
Rodzaj:
sprzedam
Rodzaj budynku Działka